Ladataan...

Kaapelinäytöt

Kaapelinäytöt

Kaapelinäyttöpyynnöt lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kaapelinaytot@olka.fi Telekaapeleiden sijaintitieto-/karttapalvelu arkisin on kaivutyön suorittajille maksutonta.

Tähän liittyvä näyttö, joka on sovittu vähintään viisi (5) työpäivää ennen tarvetta on maksuton.

Samalle ja seuraavalle päivälle tilattavista näytöistä sekä kiinteistön sisäisistä kaapeleiden näytöistä peritään 350 € maksu. Mikäli näyttö tilataan 2-4 päivää ennen haluttua ajankohtaa, näyttömaksu on 250 €.

Kaapeleille, teleteknisille rakenteille ja laitteille vauriot aiheuttaneelta peritään niiden korjauskustannukset ja hallinnollisesta työstä aiheutuneet kulut.

OLKAn yleiset kaivuohjeet:
1. YLEISTÄ Kaapelivaurioista koituu vahinkoa niin tietoliikenneverkkojen käyttäjille kuin ylläpitäjillekin. Korjauskustannukset saattavat nousta korkeiksi ja vaurion aiheuttaja joutuu myös korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

2. SIJAINTITIETO Lähtökohtana on, että kaivutyöhön valmistautuvan tulee aina selvittää maanalaisten rakenteiden sijaintitieto niiden omistajatahoilta tai heidän edustajiltaan (kohta 3). Tietoyhteiskuntakaari 241 §:n mukaan: ”Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista. Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.”

Kaivutyön suorittajan tulee ensisijaisesti selvittää kaapelin sijainti sijaintikartan perusteella.

Johdon omistajat ovat määritelleet ne maanalaiset rakenteet/kohteet, jotka näytetään paikan päällä (maastonäyttö), muissa tapauksissa/kohteissa sijaintitiedot ovat saatavilla toimitetusta sijaintikartasta.

Sijaintitiedon (= maastonäytön/sijaintikartan) voimassaoloaika on kaksi viikkoa päiväyksestä. Huom! Kaivutyöstä vastaava taho vastaa sijaintietojen, saatujen ohjeiden ja määräyksien siirtämisestä kolmannelle osapuolelle.

3. MAASTONÄYTÖT Maastonäyttö suoritetaan, jos kaapeli on erityisen merkittävä toiminnaltaan tai sen vaurioituminen aiheuttaa poikkeavan vaaratilanteen. Maastonäyttö tehdään maksutta kohteessa vain kerran. Mikäli näyttö joudutaan suorittamaan uudelleen, velvoitetaan siitä 250 € uusintanäyttömaksu. Maastonäyttö on avustava toimenpide, eikä poista kaivutyön suorittajan vastuuta mahdollisessa vauriotapauksessa.

Maastonäytöissä OLKAn edustaja selvittää kaapeleiden/rakenteiden tarkan sijainnin hakulaitteella ja merkitsee reitin maastoon pääsääntöisesti maalimerkinnöin (tapauskohtaisesti merkkikepeillä). Asiakas on velvollinen huolehtimaan em. merkintöjen säilymisestä maastossa. Kaivutyömaan edustajan tulee olla paikalla vastaanottamassa näyttöä.

Maastonäyttöpalveluvaihtoehdot ja toimitusajat:
- Hätänäyttö hengen ja omaisuuden vaara: suoritetaan välittömästi
- Normaali maastonäyttö: 1+4 työpäivää tilauksesta
- Pikanäyttö (asiakkaan toivoma näyttö): alle 5 työpäivää tilauksesta, maksullinen

Kaivutöitä kaapeleiden läheisyydessä ei saa aloittaa ennen kuin näyttäjä on merkinnyt kaapelireitin ja käynyt sen läpi kaivutöistä vastaavan tai hänen valtuuttamansa henkilön kanssa.

4. OLKAN TIETOLIIKENNEKAAPELIT/-RAKENTEET Kaapelit/rakenteet voivat olla 20-100cm:n syvyydessä. Normaali asennussyvyys on 60-70 cm, mutta asennussyvyyksissä voi olla paljonkin paikallista vaihtelua johtuen esimerkiksi kaapeleiden alla olevista rakenteista, kalliosta ja kaapeliristeyksistä sekä mahdollisista jälkeenpäin tehdyistä maansiirroista (lisäykset/leikkaukset).

Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti maanvaraisesti ilman minkäänlaista erillistä suojausta, mutta ne voivat olla suojattuna myös muoviputkella tai kourulla (muovi/betoni).

5. KAIVUTYÖT OLKAn kaapeleiden läheisyydessä suoritettavissa maanrakennustöissä tulee noudattaa tässä kohdassa annettuja ohjeita. Ohjeet koskevat myös tontti- ja yksityisalueilla suoritettavia vastaavia töitä.

5.1 Turvaetäisyydet Kaapelin esiin kaivaminen on tehtävä erityistä varovaisuutta noudattaen. Ennen konekaivua on kaapelin suunta ja syvyys varmistettava käsityövälinein. Konekaivu, samoin kuin kaikenlainen muukin kaapeleita mahdollisesti vaurioittava koneella työskentely on kielletty 2 m lähempänä kaapelireittiä (ei koske tie-, katu- tai jalkakäytäväpinnoitteen poistamista). Konekaivuetäisyyttä on harkinnan mukaan suurennettava edellä mainituista etäisyyksistä, esimerkiksi kivisessä maastossa kivien siirtymisen vuoksi. Talviolosuhteissa kaapeleiden ja putkien läheisyydessä kaivaminen edellyttää jäätyneen maaperän sulattamista.

5.2 Kaapeleiden/rakenteiden suojaaminen ja tukeminen Kaivutyössä paljastuneet kaapelit/rakenteet on tarvittaessa suojattava ja tuettava asianmukaisesti työmaan keston ajaksi vahinkojen välttämiseksi. Erityisen tärkeää em. on suurien ja syvien kaivantojen kyseessä ollessa.

5.3 Kaapeleiden/rakenteidensiirtäminen Kaapeleita ei tule siirtää paikasta toiseen ilman pakottavaa syytä. Mikäli siirtäminen on välttämätöntä, työn suorittaa OLKAn edustaja, ellei siirtotyön Tilaajan kanssa ole asiasta muuta sovittu. OLKAn edustajan suorittamat siirtotyöt laskutetaan Tilaajalta tuntityönä, mikäli niistä ei ole toisin sovittu. Tiedot kaapeleiden uusista sijainneista on kaikissa tapauksissa saatettava OLKAn tietoon.

5.4 Kaapeleiden/rakenteidenpeittäminen Kaivuun yhteydessä paljastuneiden kaapeleiden/rakenteiden päälle tulee asentaa riittävästi hienojakoista hiekkaa, ennen täytön jatkamista karkeammalla maa-aineksella. Isoja kiviä ei saa käyttää täyttöön.

5.5 Räjäytystyöt kaapeleiden/rakenteiden läheisyydessä Kun kaivuun yhteydessä tai muussa tapauksessa joudutaan suorittamaan räjäytystöitä kaapeleiden/rakenteiden läheisyydessä, on räjäytystyö ja suojaukset hoidettava siten, etteivät
kaapelit/rakenteet pääse vaurioitumaan räjäytystyön vaikutuksesta. Kaapeleiden läheisyydessä tehtävistä räjäytystöistä tulee ilmoittaa erikseen kolmea työpäivää ennen ko. työn aloittamista.

5.6 Vauriotapaukset Kaapeliin tai muuhun verkon laitteeseen/rakenteeseen maanrakennustyössä kohdistuva vaurio saattaa aiheuttaa laajojakin alueita koskevia häiriöitä OLKAn tietoliikennepalveluihin. Vaurion aiheuttamien häiriöiden/katkoksien vuoksi myös ihmishenget voivat olla vaarassa.

Tapahtuneesta vauriosta tulee ilmoittaa välittömästi aukioloaikojen puitteissa asiakaspalveluun tai OLKAn hallitukselle
- Nopea yhteydenotto pienentää tietoliikenteen keskeytymisestä sekä korjaustyöstä aiheutuvia kustannuksia.
- Vauriot korjataan niiden aiheuttajan kustannuksella, vaikka vaurio ilmenisikin myöhemmin.
- OLKA laskuttaa mahdolliset vahingot suoraan kaivutyön suorittaneelta yritykseltä tai yksityiseltä henkilöltä. Myös vähäiseltäkin tuntuvista vauriosta kaapelissa/rakenteissa (esim. painauma, mutka tai pintaerityksen repeämä kaapelivaipassa) tulee aina ilmoittaa, vaikka niistä ei seuraisikaan välitöntä häiriötä. Myös vaurioituneesta suojaputkesta yms. OLKAlle kuuluvista rakenteista on ilmoitettava. Vaurioitettuja kaapeleita/rakenteita ei saa peittää ennen OLKAn edustajan tarkastuskäyntiä. OLKA ei veloita vaurioiden tarkastuskäynneistä työaikana.